Học tiếng: 0916.129.567
Du học: 0989.313.339
Menu
vietnam duc

Giới từ

Giới từ là những từ luôn được đặt ở vị trí phía trước danh từ hoặc đại từ, nhằm giới thiệu, bổ sung ý nghĩa cho những từ đó, nhưng nó không bị chia đuôi như tính từ

1. Những giới từ nhằm chỉ ra địa điểm  (in, an, auf, aus…)

2. Những giới từ nhằm chỉ ra thời gian (seit, um, in, während…)

3. Những giới từ nhằm chỉ ra cách thức (mit, ohne, gegen…)

4. Những giới từ nhằm chỉ ra nguyên nhân (dank, durch, wegen, aufgrund…)

Trong cấp độ A1 bạn sẽ được học về những giới từ cơ bản chỉ đi với Dativ hoặc chỉ đi với Akkusativ

Giới từ đi kèm với quán từ xác định để tạo thành những từ cố định:

  • an + dem = am
  • an + das = ans
  • bei + dem = beim
  • in + dem = im
  • in + das = ins
  • von + dem = vom
  • zu + dem = zum
  • zu + der = zur

a. Giới từ chỉ dùng với Dativ:

ab, aus, bei, nach, zu, mit, seit, von

z.B

- Ich bin bei meinen Eltern

- Ich gehe nach Hause

- Ich gehe zur Bank

- Ich komme aus Vietnam

-.......................................

b. Giới từ chỉ dùng với Akk

fuer, gegen, durch, ohne, um, bis

- Ich gehe durch die Tuer

- Ich stehe um 7 Uhr auf

- Was kann ich fuer Sie tun?

..........................................